[ KappAbel-logo ]

UKENS NØTT    

 

Stiftelsen KappAbel

 

Styret 2008-2011:

Nils Inge Øyna, Arendal (leder)
Audhild Vaaje, Grimstad (nestleder)
Tore Nilsen, Froland
Bjørnar Alseth, Bærum
Gunn-Marit Eriksen, Arendal

_____________________________________________________________

 

VEDTEKTER
for stiftelsen
”KappAbel”

 

§ 1       Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er ”KappAbel”.

§ 2       Stifterne og rettigheter fra stifterne ut over stiftelseskapitalen

Stiftelsen er opprettet av

Froland kommune og
Det Norske Videnskaps-Akademi

Så lenge stiftelsen eksisterer med Froland som kontorkommune, stiller Froland kommune vederlagsfritt til disposisjon for stiftelsen de beskyttede rettigheter Froland kommune til enhver tid har til figur- og ordmerket KappAbel.

 

§ 3       Lovgrunnlag for stiftelsen

Stiftelsesloven av 23. mai 1980 nr. 11 skal gjelde for stiftelsen, jfr. stiftelseslovens §3.

Stiftelsen er en offentlig stiftelse i henhold til stiftelseslovens kap. 3, og kontorkommune er Froland kommune.

 

§ 4       Formål

Stiftelsens formål er å bidra til å øke ungdommens interesse og engasjement for matematikk ved bl.a. årlig å arrangere den nasjonale/internasjonale matematikkonkurransen KappAbel for elever på ungdomsskolens 9. klassetrinn og som ledd i dette gjøre seg nytte av matematikeren Niels Henrik Abels navn og historie knyttet til Frolands Verk.

Konkurransen skal fokusere på de unges innfallsvinkel til matematikk gjennom tilnærmingsmåter som stimulerer oppdagelse, undring og samarbeid, og den skal  søke å fremme likestilling mellom kjønnene.

Konkurransen skal bidra til å utvikle og formidle matematikken på ungdomsskolenivå med bistand fra de beste matematiske fagmiljøer og læresteder, og det bør inngås avtale med slike miljøer for å oppnå dette formål.

Konkurransen skal også gjøre seg nytte av og fremme bruken av moderne informasjonsteknologi.

 

§ 5       Stiftelsens styre og dets ansvarsområde

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av Froland kommunestyre. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Begge kjønn skal være representert med minst 40%. Valgperioden gjelder for 4 år og følger den kommunale valgperiode.

To av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra Det Norske Videnskaps – Akademi.

Styremedlem kan ikke samtidig ha ansvar for sider ved driften av KappAbel som det er naturlig for styret å vedta og evaluere, jfr. §5, 9. ledd.

Gjenvalg til styret kan finne sted,  dog således at ingen skal kunne sitte mer enn to perioder sammenhengende.

Stiftelsen tegnes av styrets leder, eller i lederens fravær av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele begrenset prokura.

Det er bl.a. styrets ansvar å besørge nødvendig sekretariat, regnskap og revisjon og/eller daglig ledelse.

Styret vedtar konkurransens årlige budsjett og de overordnede forutsetninger for dette.

Styret foretar en årlig evaluering av konkurransen.

Styret godtgjøres i henhold til Froland kommunes til enhver tid gjeldende reglement for godtgjørelser til politiske utvalg, alt innenfor stiftelsens eget budsjett og reglene i stiftelsesloven.

Om styrets oppgaver for øvrig og saksbehandling gjelder stiftelseslovens kap. 2.

 

§ 6       Grunnkapitalen og forvaltningen av denne

Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, til sammen kr. 500.000,-, og er urørlig.

Fra den enkelte stifter er det skutt inn slik kapital:

 Froland kommune

 kr. 300.000,-

 Det Norske Videnskaps–Akademi

 kr. 200.000,-

Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre.

Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.

Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år.

 

§ 7       Omdanning

Stiftelsen kan omdannes etter reglene i stiftelseslovens kap. 6.

Omdanning kan bl.a. skje ved at grunnkapitalen forhøyes etter beslutning av styret.

 

------- o -------

 

Vedtatt på stiftelsesmøtet i Froland 15. august 2005

 

 

 

Oppdatert: 14.08.08

 

 

 

[O] Hovedside [X] Om KappAbel [X] Konkurransen [O] Ukens Nøtt [O] Presseoppslag

KappAbel
4827 Frolands Verk
Telefon: 37 03 73 14
Daglig leder: Roald.Buvig@kappabel.com
Webansvarlig: Knut.H.Hassel.Nielsen@idi.ntnu.no